Responsive image


เงื่อนไขและข้อตกลง (Terms and Conditions)


บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ทีเอซีแทรเวลดอทซีโอดอททีเอช และ ทีเอซีแทรเวลโฮเทลดอทคอม หรือ www.tactravel.co.th และ www.tactravelhotel.com ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานด้านล่างนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้งานต้องมีอายุอย่างน้อยยี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ (หรืออายุที่อยู่ในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะในประเทศของผู้ใช้งาน) จึงจะสามารถใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ได้ การใช้บริการบนเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับและการยินยอมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงด้านล่าง และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โปรดทราบว่า เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา และมีผลบังคับใช้กับการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภททันทีที่ประกาศโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำนิยามที่จำเป็น“www.tactravel.co.th และ www.tactravelhotel.com” หรือ “Tac travel” หรือ “เรา” หรือ “บริษัทฯ” นั้นต่างหมายถึง บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ทีเอซีแทรเวลดอทซีโอดอททีเอช และ ทีเอซีแทรเวลโอเทลดอทคอม หรือ www.tactravel.co.th และ www.tactravelhotel.com “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัทผู้ประกอบอาชีพให้บริการที่พัก เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ เบดแอนด์เบรกฟาสต์, สิ่งที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ ทัวร์เที่ยวชม, การขนส่งและการเดินทาง เช่น รถยนต์เช่า เรือสำราญ รถไฟ รถรับส่งสนามบิน รถบัส รถรับส่ง, ทัวร์, ประกันการเดินทาง และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ด้านการเดินทางและที่เกี่ยวข้องที่ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้า “บริการ” หมายถึง บริการจองทางออนไลน์ หรือ การซื้อ สั่งซื้อ รวมถึงระบบการรับชำระเงิน และบริษัทเป็นผู้นำเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจัดให้มีเป็นระยะๆ บนเว็บไซต์ ของบริษัท การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างลูกค้าและหรือตัวแทนของผู้เดินทาง และบริษัทฯ เป็นไปโดยชอบในข้อตกลงซื้อขายว่ามีการติดต่อซื้อขายนั้นจริงก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น

การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จะต้องใช้เลขหมาย 02-100-5144 หรือ 099-017-0015 (หากมีการใช้เบอร์มือถือส่วนตัว บริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการติดต่อจากบริษัทฯ ทั้งสิ้น)
การติดต่อสื่อสารทางโทรสาร จะต้องใช้เลขหมาย 02-100-5143
การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (Email) จะต้องใช้ที่อยู่ทาง Email ตามที่ปรากฏอยู่นี้เท่านั้น คือ tac.rsvn@gmail.com , tactravel@hotmail.com , tactravelhotel@gmail.com , contact@tactravel.co.th
การติดต่อสื่อสารทาง Line จะต้องใช้บัญชี tactravel และ tachotel เท่านั้น
การติดต่อสื่อสารทาง Facebook จะต้องใช้บัญชี @ tactravelagency เท่านั้น
การติดต่ออื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1-5 นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยทุจริตและมิชอบต่อลูกค้าโดยที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยทั้งสิ้น

ขอบเขตการให้บริการเว็บไซต์ www.tactravel.co.th และ www.tactravelhotel.com ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์บนระบบออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถค้นหา เที่ยวบิน โรงแรมที่พัก รถเช่า กิจกรรมท่องเที่ยว และสินค้าบริการอื่นๆ เพื่อทำการสั่งซื้อ/สั่งจอง ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ/สั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ เราจะทำการยืนยันสั่งซื้อ/สั่งจองผ่านทางอีเมล
โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ บางรายการ อันได้แก่ ผู้ให้บริการเที่ยวบิน โรงแรมที่พัก รถเช่า กิจกรรมท่องเที่ยว และสินค้าบริการอื่นๆ เป็นการให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้า โดยผู้ให้บริการนั้นๆ ไม่ถือเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของ ทีเอซี แทรเวล เราทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น ทีเอซี แทรเวล จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเว้นบริการ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ หากมีกรณีพิพาท
ข้อมูลที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์อ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ อัพเดท ราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราอย่างระมัดระวังในการให้บริการของเรา แต่เราก็ไม่อาจไม่ยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุด และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด อุปสรรค ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูล บนเว็บไซต์ของเรา
บริการของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ดังนั้นท่านจึงไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อ เชื่อมต่อลิงค์ในหน้าย่อย (Deep link) ใช้ ทำสำเนา ตรวจสอบ แสดง ดาวน์โหลด หรือนำเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ตั๋ว ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีบนเว็บไซต์ของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดก็ตาม

การชำระเงินทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ ขอแจ้งให้ลูกค้าและหรือผู้ซื้อบริการทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมาก คือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้น โดยก่อนการชำระเงิน พนักงานขาย จะต้องแสดงเอกสารยืนยันพร้อมเงื่อนไขการขายและการให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อ “ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด” เท่านั้น และเมื่อชำระเงินแล้วเสร็จลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารในข้อ 1-3 ในหัวข้อเรื่องการติดต่อสื่อสาร โดยต้องระบุชื่อ และข้อมูลของผู้ชำระเงิน ไว้ให้บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านกลับได้ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง บริษัทฯ จะถือว่าการชำระเงินนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิกการจอง/การสั่งซื้อและการไม่เข้าใช้บริการเมื่อท่านดำเนินการจอง/สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ย่อมแสดงถึงการยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเพิ่มเติมใดๆ ของผู้ให้บริการนั้นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ซึ่งจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเราในหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงในระหว่างขั้นตอนการจอง/การสั่งซื้อและในอีเมลยืนยันการจอง/สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งให้แก่ลูกค้า โปรดทราบว่า ราคาและค่าธรรมเนียมบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการจอง การชำระเงินล่วงหน้า และนโยบายการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ หรือไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินที่ชำระล่วงหน้าคืน ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล (การจอง/การสั่งซื้อ) ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการจอง/สั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ทีเอซี แทรเวล ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของท่านถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเมื่อลูกค้าไม่เข้าใช้บริการ

ความเป็นส่วนตัวทีเอซี แทรเวล ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบสำหรับข้อจำกัดของเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการของเรา รวมถึงตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใดๆ ที่ท่านได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากการที่เราไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อกำหนด และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดของการจอง/การสั่งซื้อของท่านตามที่ระบุในอีเมลยืนยันการจอง/การสั่งซื้อ (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลายๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

อื่นๆเอกสารฉบับภาษาไทยของเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติและตีความเป็นแม่บทสำคัญ ข้อตกลงในภาษาอื่น ถือเป็นฉบับแปลจากภาษาไทย ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งใด ด้านการตีความในเรื่องของภาษา ให้ยึดถือจากเอกสารฉบับภาษาไทยเท่านั้น


     

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์บริการลูกค้า

  บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด

     
 เกี่ยวกับเรา   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 - 18.00 วันเสาร์ 09.00 - 12.00   99/144 ซ.ไทรม้า 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า
 ติดต่อเรา   (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)   อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 คำถามที่พบบ่อย

  02-100-5144

 วิธีการชำระเงิน  โทรศัพท์ : 02-100-5144  โทรสาร : -
 สินค้าและบริการของเรา  อีเมลล์ : TAC.RSVN@GMAIL.COM
 ข่าวสารท่องเที่ยว    ไลน์ ไอดี : TACTRAVEL และ TACHOTEL
 บัตรของขวัญ

  สายด่วน

        
 บริการหลังการขาย
 ข้อมูลสายการบิน

  099-017-0015

 

  นโยบาย เงื่อนไข และข้อตกลง

   
 เงื่อนไขการขอคืนเงิน      
 นโยบายความเป็นส่วนตัว
 เงื่อนไขและข้อตกลง
 เงื่อนไขการชำระเงิน
 เงื่อนไขของสินค้าและบริการ